دستگاه دربندی اتوماتیک

دستگاه های دربندی و درب های بطری را که در حال حاضر در VKPAK موجود است کشف کنید. دستگاه های درب کش بطری تقریباً از هر نوع ظرفی سفت و محکم می کنند.